Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Uit de Dieetvalkuil

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij staat wordt W-eet beter bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door W-eet beter.

W-eet beter
Schalkhaarstraat 73
5035 GR Tilburg
Contact via: info@w-eetbeter.nl
Kamer van Koophandelnummer 53829972

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Het programma Uit de Dieetvalkuil (hierna ook wel genoemd: programma) wordt uitgevoerd door Kim Mijland.

2.2 In dit programma zal ik mij inspannen je de juiste handvaten aan te reiken om een leven zonder worsteling met je gewicht en eten te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar.

Ik kan niet garanderen dat jij altijd stabiel en in balans zal zijn. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Je moet zelf naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en het programma. Je bent je er van bewust dat je bij het online+ programma groepsbegeleiding krijgt en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt. En dat als je hebt gekozen voor het vip programma er wel 1 op 1 begeleiding bij zit.

2.3 Regels omtrent de coaching:

– Afspraken kunnen live in Tilburg in de ochtend en vroeg in de middag plaatsvinden of via Skype in de ochtend, middag en avond.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. Een live afspraak mag wel binnen 24 uur verandert worden in een Skype afspraak voor als je door bepaalde redenen niet aanwezig kunt zijn

– Een 1-op-1 afspraak duurt 50 min.

– Het traject is maximaal 1 jaar geldig.

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

Artikel 3 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

3.1 Mocht ik door omstandigheden buiten mijn invloed of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd zijn het programma voort te zetten dan heb ik het recht om het programma op te schorten. Als vervolging van het programma blijvend onmogelijk is dan kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 4 Afkoelingsperiode

4.1 Tot 2 weken na de start van het programma kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle ‘thuiswerk’ opdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle ‘thuiswerk’opdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijs en betaling

5.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma zal de verplichting tot betaling bestaan.

5.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

6.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 7 Materialen

7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor alle deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 8 Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, derving van inkomsten en dergelijke, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 Privacy

10.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 11 Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Tilburg.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Comments are closed.